Minimize


    Prema Zakonu o hemikalijama proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik hemikalija dužan je da ih klasifikuje, a snabdevač da ih obeleži i upakuje u skladu sa zakonom.

    Ako su supstance stavljene u promet pre 1. oktobra 2011. godine, a obeležene su i upakovane u skladu sa DSD/DPD propisom, snabdevač je dužan da ih ponovo obeleži i upakuje u skladu sa CLP/GHS propisom najkasnije do 1. decembra 2012. godine.