Minimize
 

Možemo Vam pomoći pri:

        ·        Pripremi osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu

        ·        Pripremi Tehničkog dosijea za biocidni proizvod

        ·        Primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda

      ·        Sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije. 

BP se razvrstavaju u četiri grupe, i to:

·         dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu (PT 1 – PT 5)

·         konzervansi (PT 6 – PT 13)

·         biocidni proizvodi za suzbijanje štetočina (PT 14 – PT 19)

·         ostale vrste biocidnih proizvoda (PT 20 – PT 23) . Dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu

U prvu grupu spadaju sledeće vrste:

·         Biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi (PT 1)

·         Dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja, industrijskim objektima, bolnicama, dezinfekciju vazduha, površina, materijala, opreme i nameštaja koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude i životinje. Ovu vrstu čine i algacidi. Ova vrsta se koristi i u bazenima, akvarijumima, vodi za kupanje i druge svrhe, klima uređajima, za zidove i podove u zdravstvenim i drugim ustanovma, hemijske toalete, otpadne vode, bolnički otpad, zemljište ili druge podloge (PT 2) Biocidni proizvodi za higijenu u veterini uključujući proizvode koji se koriste u prostorima u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju (PT 3)

        
 Dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude I životinje i to: opreme, ambalaže, pribora za jelo, površina ili cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom ili pićem, uključujući i vodu za piće u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje (PT 4)

         Dezinficijensi za vodu za piće (PT 5)


·        U ovu grupu ne spadaju sredstva čišćenje, uključujući detergente i dr. proiz. koji nemaju biocidno dejstvo.

Konzervansi

    
U ovu grupu spadaju sledeće vrste:

     ·         Konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda (osim hrane za ljude i životinje) u originalnoj ambalaži, od štetnog delovanja mikroorganizama u cilju očuvanja kvaliteta do naznačenog roka upotrebe (PT6)

    ·         Konzervansi za zaštitu filmova ili premaza od delovanja mikroorganizama u cilju očuvanja početnih osobina – boje, plastika, zaštitna sredstva, zidne tapete, papir i umetnička dela (PT 7)

    ·         Konzervansi za zaštitu drveta od dopremanja u strugaru, uključujući i obradu u strugari, ili proizvoda, od organizama koji uništavaju ili oštećuju drvo.

    ·         U ovu vrstu spadaju i preventivni i kurativni BP koji sprečavaju ili uklanjaju nastala oštećenja (PT 8 )

    ·         Konzervansi za zaštitu vlakana, kože, gume i polimernih materijala, kao što su proizvodi od kože, gume papira ili tekstila, kao i same gume od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 9)

    ·         Konzervansi za zaštitu u građevinarstvu, služe za zaštitu i naknadni tretman građevinskih i dr. konstrukcionih materijala, izuzev
drveta, od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 10)

    ·         Konzervansi za zaštitu tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima, odnosno vode ili dr. tečnosti od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 11) Slimicidi, koriste se za sprečavanje ili suzbijanje razvoja služi na materijalima, opremi i predmetima koji se kroiste u industrijskim procesima, npr. drvnoj ili papirnoj pulpi ili poroznom peščanom sloju pri ekstrakciji nafte (PT 12)

    ·         Konzervansi za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala, od štetnog delovanja mikroorganizama (PT 13) .

 BP za suzbijanje štetočina

     U ovu grupu spadaju sledeće vrste:    ·         Rodenticidi, za suzbojanje miševa, pacova i drugih glodara (PT 14)

    ·         Avicidi, za suzbijanje ptica (PT 15)

    ·         Moluskocidi, za suzbijanje mekušaca (PT 16)

    ·         Piscicidi, za suzbijanje riba (PT 17), u ovu vrstu ne spadaju proizvodi za lečenje ribaInsekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje ostalih zglavkara, npr. insekata, paukova, rakova, krpelja (sprečavanja nastanka zaraznih bolesti, alergijskih reakcija, parazitizma,toksičnog delovanja) (PT 18)

    ·         Repelenti i atraktanti, za suzbijanje štetnih organizama, npr. beskičmenjaka kao što su buve, ose, krpelji ili kičmenjaka kao što su ptice i to odbijanjem ili privlačenjem. U ovu vrstu spadaju BP koji se direktno ili indirektno koriste za ličnu higijenu ljudi ili za higijenu u veterini (PT 19)

 Ostale vrste biocidnih proizvoda    U ovu grupu spadaju sledeće vrste:

     ·         Konzervansi za hranu ili hranu za životinje, za zaštitu od štetnih organizama (PT 20)

     ·         Sredstva za suzbijanje obrastanja, odnosno za suzbijanje razvoja i nastanjivanja nepoželjnih organizama (mikroorganizama ili složenih biljnih i životinjskih vrsta) na čamcima, opremi i predmetima koji se koriste u vodi (PT 21)

     ·         Tečnosti za balsamovanje i prepariranje, odnosno dezinfeciju i zaštitu ljudskih ili životinjskih leševa i njihovih delova (PT 22)

    ·        Proizvodi za suzbijanje drugih kičmenjaka (PT 23)