Minimize
     Novi Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju Bezbednosnog lista ( „Službeni glasnik RS“, broj 81/10)

 

U skladu sa Zakonom o hemikalijama snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list kada stavlja u promet:

·         opasnu hemikaliju

Opasna hemikalija je hemikalija koja se može klasifikovati u najmanje jednu od klasa opasnosti

·         hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne bioakumulativne – toksične (PBT)

·         veoma perzistentne – veoma bioakumulativne (vPvB)

·         druge hemikalije koje imaju svojstva koja izazivaju zabrinutost svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade.

Takođe, snabdevač je dužan da bezbednosni list dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev kada oni nabavljaju SMEŠU koja nije klasifikovana kao opasna, a sadrži:

·         najmanje jednu opasnu supstancu, na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi I životnu sredinu, u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju;

·         najmanje jednu supstancu, u količini od najmanje 0,1% od mase smeše koja ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB ili druge supstance koje imaju svojstva KIZ;

·         supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama

Bezbednosni list mora biti izrađen na srpskom jeziku u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista.